پایه

 • تمامی امکانات اصلی سایت شرکتی
 • دامین IR
 • قالب آماده ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 10 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 7 روزه
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی سایت شرکتی
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 30 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

حرفه ای

 • تمامی امکانات اصلی سایت شرکتی
 • دامین + 1000 مگابایت هاست آلمان
 • قالب اختصاصی ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس اختصاصی
 • ورود اطلاعات اولیه: 100 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 20 روزه
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

پایه

 • تمامی امکانات اصلی فروشگاه اینترنتی
 • دامین IR
 • قالب آماده ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 10 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 7 روزه
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی فروشگاه اینترنتی
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 60 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

حرفه ای

 • تمامی امکانات اصلی فروشگاه اینترنتی
 • دامین + 1000 مگابایت هاست آلمان
 • قالب اختصاصی ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس اختصاصی
 • ورود اطلاعات اولیه: 100 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 15 روزه
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

پایه

 • تمامی امکانات اصلی سایت آموزشی
 • دامین IR
 • قالب آماده ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 5 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 7 روزه
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی سایت آموزشی
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 30 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

حرفه ای

 • تمامی امکانات اصلی سایت آموزشی
 • دامین + 1000 مگابایت هاست آلمان
 • قالب اختصاصی ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس اختصاصی
 • ورود اطلاعات اولیه:60 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 20 روزه
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

پایه

 • تمامی امکانات اصلی سایت شخصی
 • دامین IR
 • قالب آماده ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 10 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 7 روزه
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی سایت شخصی
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 30 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

پایه

 • تمامی امکانات اصلی سایت پزشکی
 • دامین IR
 • قالب آماده ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 5 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 7 روزه
 • 1 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی سایت پزشکی
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 10 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

حرفه ای

 • تمامی امکانات اصلی سایت پزشکی
 • دامین + 1000 مگابایت هاست آلمان
 • قالب اختصاصی ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس اختصاصی
 • ورود اطلاعات اولیه: 30 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 20 روزه
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

استاندارد

 • تمامی امکانات اصلی سایت خبری
 • دامین + 500 مگابایت هاست آلمان
 • قالب آماده ریسپانسیو و طراحی سفارشی
 • تک زبانه
 • سی ام اس وردپرس
 • ورود اطلاعات اولیه: 10 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 10 روزه
 • 3 ماه پشتیبانی رایگان

حرفه ای

 • تمامی امکانات اصلی سایت خبری
 • دامین + 1000 مگابایت هاست آلمان
 • قالب اختصاصی ریسپانسیو
 • تک زبانه
 • سی ام اس اختصاصی
 • ورود اطلاعات اولیه: 30 پست
 • آموزش ویدئویی مدیریت سایت
 • تحویل 20 روزه
 • 6 ماه پشتیبانی رایگان

درخواست طراحی سایت

فقط کافیست ایمیل و شماره تماس خود را وارد کنید، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.